Nền tảng tạo website nhanh bằng Wordpress - Đăng ký

HSSV

Miễn phí!

Gói miễn phí dành cho học sinh, sinh viên. Khởi tạo và duy trì miễn phí. Chỉ áp dụng cho các giao diện blog, tin tức 


 • -
 • -
 • No Setup Fee
 • 500 Bài viết
 • 10 Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 100MB Disk Space
 • -

SG2

150,000 ₫ /tháng

 


 • 450,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 1,500,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • Setup Fee: 500,000 ₫
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 1000MB Disk Space
 • 3 day free trial
 • Mua thêm dung lượng: 50.000đ/ 1000MB

SG1

199,000 ₫ /tháng

Bán hàng trên web 


 • 597,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 1,990,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • Setup Fee: 990,000 ₫
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 1000MB Disk Space
 • 3 day free trial
 • Mua thêm dung lượng: 50.000đ/ 1000MB
Quyền lợi tốt

SG - POS

249,000 ₫ /tháng

 


 • 747,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 2,490,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • Setup Fee: 1,500,000 ₫
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 1000MB Disk Space
 • 3 day free trial
 • Mua thêm dung lượng: 50.000đ/ 1000MB
 • Hỗ trợ Cloud POS
 1. Chọn gói
 2. Trang web
 3. Tài khoản